راهنمای نگارش اصل مقالات

راهنمای نگارش اصل مقالات

ساختار نگارش و تدوین مقالات :

1- سبک، ساخت و نگارشی درست و استوار داشته باشد .

2- متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد .

3- دارای چکیده و کلید واژه به زبان فارسی باشد .

4- ذکر مشخصات کامل همه نویسندگان به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و درجه علمی وی ضروری است و نویسنده مسئول باید در عنوان نویسندگان معرفی شود.

5- نوشتن عنوان و اسامی نویسندگان و ایمیل انها به زبان انگلیسی ضروری است .

6- ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد و نیز فهرست منابع باید بر اساس شیوه APA باشد.

- در متن مقاله به صورت : ( نام خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه)

- در فهرست منابع پایان مقاله به صورت : 

- کتاب ها : نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار . عنوان کتاب . نام مترجم یا مصحح. محل نشر: ناشر.

- مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده. سال انتشار . عنوان مقاله. نام مجله دوره(شماره مجله): شماره صفحه ابتدا-شماره صفحه انتها.

- مقاله اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده. سال انتشار . عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره،ش. نشانی الکترونیکی مقاله(دسترسی در تاریخ )

7- درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور ، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

8- دیگر یادداشت ها وتوضیحات ، پس از نتیجه گیری ، با عنوان پی نوشت و با شماره های پی در پی درج شود.

9- نام کتاب ها در داخل متن با فرمت ایتالیک باشد نه به صورت Bold ، از داخل گیومه گذاشتن آنها نیز خودداری شود .

10- فونت متن مقاله B Lotus ، فونت تیترها B Yaghout ، سایز قلم متن 14 ، سایز چکیده ها ، پی نوشت ها و منابع 12.

11- شکل ها و جدول ها باید دارای عنوان باشند . عنوان شکل ها نیز در زیر شکل و عنوان جدول ها در بالای جدول قرار می گیرند.