کمیته علمی

دبیر علمی همایش : دکتر امیر حسین مدنی

 اعضای  کمیته علمی همایش :

دکتر رضا الهی منش رییس، دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

دکتر حسین ایمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر غلامرضا اعوانی،  رئیس سابق انجمن حکمت و فلسفه ایران

دکتر نصر الله پورجوادی، عضو شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دکتر شهرام پازوکی،  عضو هیات علمی انجمن حکمت و ادیان

دکتر عبدالحسین خسرو پناه، رییس انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر  حسین حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر حمیدرضا جیحانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر مجتبی زروانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد سوری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر رضا شجری، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی و مدیر گروه عرفان اسلامی پژوهشکده حضرت امام خمینی(ره)و انقلاب اسلامی 

دکتر مرتضی طاهری برزکی، مدرس دانشگاه و عضو شورای پژوهشی مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان

دکتر قربان علمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم

حجه الاسلام دکتر سید احمد غفاری قره باغ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

دکتر قربان پور، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر محسن قاسم پور، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر قاسم کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی کرباسی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

دکتر حسن مهدی پور، عضو انجمن علمی عرفان اسلامی و عضو هیات علمی پژوشگاه امام خمینی(ره)

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر محمد علی موحد، عضو شورای عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

حجه الاسلام مجید هادی زاده، رییس مرکز آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان