کمیته اجرایی

به صفحه کمیته اجرایی خوش آمدید.

دبیر اجرایی همایش :

دکتر مرتضی طاهری برزکی

مدیر مرکز پژوهشی دانشگاه کاشان :

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان :

دکتر  امیرحسین مدنی

مدیر حوزه ریاست و مشاور رییس دانشگاه کاشان :

دکتر محمد خداداد

مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه کاشان :

آقای محمد عصاری

مدیر روابط عمومی دانشگاه کاشان :

آقای سید مهدی مصطفوی

مسئول طراحی و پشتیبانی سایت همایش :

مهندس رضا مهدیزاده طاهری

عضو کمیته اجرایی همایش :

سرکارخانم دکتر الهه کاشانی

دبیرخانه همایش :

آقای محمد قلی زاده

دبیرخانه :

خانم زینب موسوی

طراح :

آقای رزاقی